Publikationer och anföranden

Publikationer

2021

Bokkapitel: Coats of arms of Swedish royal dukes, 1557-2017 i Genealogica & Heraldica. Influence on Genalogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation. XXXIInd International Congress of Genalogical and Heraldic Sciences, 2016, Glasgow 2021, s. 385-394.

Bokkapitel: Fire help (brandstod) and other types of fire insurance in Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.), Essays on a Comparative History of Fire Insurance, Berlin: Duncker & Humblot, 2021, s. 91-107.

Medverkan i radio den 27 september 2021, Nordegren & Epstein i P1: Vem är värd medalj i Sverige? tillsammans med Björn von Sydow i anledning av SOU 2021:74.

Bok: ”Under konungens enskilda styrelse”. Statschefen, kungahuset, hovet och ordensväsendet i konstitutionellt och rättshistoriskt perspektiv, bilaga till SOU 2021:74, Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (open access).

Artikel: Heraldiken som historisk och genealogisk hjälpvetenskap, i Genos, årg. 92, 3/2021, s. 152-163.

Poddavsnitt, med Christian Dahlman: Rättegången mot Anckarström för mordet på Gustav III: Öppet fall Säsong 5, Avsnitt 1.

Artikel: ”Så vill Jag, till befrämjande af Eder önskan, härmedelst antaga förenämnde underdåniga anbud.” Avtal mellan konung och riksdag om hovets finansiering och dispositionen av slotten i Vetenskapssocietetens årsbok 2021, s. 111-127.

Bokkapitel: Provision for Widows in Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.), Widows and the History of Insurance, Berlin: Duncker & Humblot, 2021, s. 95-118.

Bokkapitel: The Changing Role of Nordic Courts i Laura Ervo, Pia Letto-Vanamo och Anna Nylund (red.), Rethinking Nordic Courts, Cham: Springer, 2021, s. 167-183 (open access).

Film, med Elsa Trolle Önnerfors: Doctoral Conferment Ceremony (om doktorspromotionens insignier och symboler), Akademiintendenturen, Lunds universitet.

Poddavsnitt, med Christian Dahlman: Rättegången mot Quisling – en norsk Nürnbergprocess: Öppet fall Säsong 4, Avsnitt 1.

Bokkapitel: The rule of law as a criterion for Europe i Kjell Å Modéer (red.), Legal History. Reflecting the past and the present. Current perspectives for the future, Rättshistoriska studier band 29, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2021, s. 287-297.

2020

Bokkapitel: Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.), Professional Guilds and the History of Insurance. A Comparative Analysis, Berlin: Duncker & Humblot, 2020, s. 123-132.

Bokkapitel: Domstolsliknande myndigheter och myndighetsliknande domstolar? Några idé- och begreppshistoriska gränsdragningsproblem i Claes Peterson (red.), Den svenska förvaltningsmodellen, Rättshistoriska studier band 28, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2020, s. 234-255.

Artikel: Uppkom heraldiken på grund av att den slutna hjälmen började användas? En översikt över aktuell forskning i Heraldisk tidsskrift bd 13, nr 121, 2020, s. 13-23.

2019

Artikel: Skandinavisk Vapenrullas uppkomst och utveckling i Heraldisk tidsskrift bd 12, nr 120, 2019, s. 694-706.

2018

Artikel: Översikt över de symboler nordiska akademier, universitet och högskolor använder i Heraldisk tidsskrift bd 12, nr 118, 2018, s. 496-508.

Artikel: Heraldiken som akademiskt ämne i Heraldisk tidsskrift bd 12, nr 118, 2018, s. 592-599.

Bokkapitel: Tontines in Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.),  The Past, Present, and Future of Tontines. A Seventeenth Century Financial Product and the Development of Life Insurance, Berlin: Duncker & Humblot, 2018, s. 153-166.

Artikel: Kampen för rättsstaten i Tidskriften Advokaten nr 7 2018.

Svenska Dagbladet ”Under strecket” 2018-09-18: Akademien är inte så privat som den tror

Bokkapitel: Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.), A Comparative History of Insurance Law in Europe. A Research Agenda, Berlin: Duncker & Humblot, 2018, s. 199-222.

Antologi: Redaktör tillsammans med Kjell Å Modéer för Suum Cuique Tribuere. Legal Contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures Regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modern to Late Modern Europe, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2018.

2017

Artikel: Titulära svenska hertigars vapen från 1700-talet till nutiden i Heraldisk tidsskrift bd 12, nr 116, 2017, s. 327-343.

Recension: Olof Holm m.fl. (red.) Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645 i Släkt och Hävd 2017 nr 4 s. 254-255.

Bok: Praktiskt konstitutionellt dömande. En handbok, Lunds domarakademi, Lund 2017, 153 s.

Artikel: Blasonering av häroldsbilder i Heraldisk Tidsskrift, bd 12, nr 115, s. 231-235.

2016

Artikel: Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning i Svensk Juristtidning 2016 s. 821-880. Finns i fulltext här.

Artikel: Mord, prejudikattolkning och lagtolkning i Svensk Juristtidning 2016 s. 541-553. Finns i fulltext här.

Bokkapitel: Domarna som konstitutionella aktörer i Svensk Juristtidning 100 år, Uppsala 2016. Finns i fulltext här.

Bokkapitel: Komparativ europeisk försäkringsrättshistoria. Forskningsöversikt och probleminventering, i Vänbok till Mats Kumlien, Arbetslinjer och långa linjer, Uppsala: Iustus 2016, s. 69-81.

Artikel: Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål i Svensk Juristtidning 2016 s. 62-67. Finns i fulltext här.

2015

Bokkapitel: The Iconography of a Judicial Revolution. The Heraldic and Other Symbols in the Seals of the Swedish Seventeenth Century Courts of Appeal i Genealogica & Heraldica. Influence on Genalogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation. XXXIst International Congress of Genalogical and Heraldic Sciences, Oslo 2015, s. 385-394.

Artikel: Seven Categories of Constitutional Critical Judging: An Interpretation of Nordic Case-Law i Journal of Constitutional History / Giornale di Storia Costituzionale, no 30, 2015/II, Constitutional Polymorphism. Historical paradigms and constitutional shapes/ Polimorfismo costituzionale. Paradigmi storici e modelli costituzionali, s. 141-153. Mer information om tidskriften här.

Bokkapitel, tillsammans med Sandra Friberg, Uppsala: Crime and Tort in Sweden: Theoretical Distinction, Practical Connection i Matthew Dyson (red.), Comparing Tort and Crime. Learning from across and within Legal Systems, Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Mer information hos förlaget här.

2014

Bokkapitel: Insignia of Independence or Subordination? The Iconography of the Seals of the Svea Court of Appeal i Mia Korpiola (red.), The Svea Court of Appeal in the Early Modern Period – Historical Reinterpretations and New Perspectives, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2014. Säljs här.

Artikel: ‘Klart-stöd’-doktrinens historia och dubbelförfarandeförbudets framtid, Europarättslig tidskrift 2014 s. 389-399.

Doktorsavhandling: Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2014. Säljs här. Recensioner:

2013

Artikel: Landskapsvapen i Göta hovrätts sigill, i Vapenbilden nr 94, 2013, s. 4-7.

2012

Antologi: Redaktör tillsammans med Kjell Å Modéer för Legal stagings. The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture, Köpenhamn 2012, Museum Tusculanums Forlag.

Artikel i antologin ovan: From Stone Circle to Transit Hall. Law and Art in the District Court Buildings in Ängelholm and Helsingborg, översättning av bearbetning av anförande vid Rättslig iscensättning: Visualisering – Medialisering – Ritualisering, 6-8 november 2006, Köpenhamn.

2011

Artikel: Domarnas oavhängighet och domarnas känsla av oavhängighet i Tidskrift för Sveriges domareförbund, 2/2011, s. 35-51.

Antologibidrag: Loser Pays – But Only a Reasonable Amount, i Mathias Reimann (red.), Cost and Fee Allocation in Civil Procedure, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice 11, 2011, s. 267-273. Härmed sammanhör en National Report (International Academy of Comparative Law, XVIIIth International Congress, Washington, D.C., July 25-31, 2010) avseende Sverige, vilken finns här.

Artikel: Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott i Svensk juristtidning 2011 s. 495-516 (kommenterad av Magnus Ulväng på s. 1036-1049 ,ed ett avslutande replikskifte mellan Ulväng och mig i Svensk juristtidning 2012 s. 58-63).

Artikel: Competing Sources of Law and the Adjudicative Power. Advantages of Nordic Law in a European Context and the Need of Comparative and Historical Research and Teaching, bearbetning av anförande vid symposiet How to Teach European Comparative Legal History, Lund 19-20 augusti 2009, i Kjell Å Modéer och Per Nilsén, red., How to Teach European Comparative Legal History, Lund 2011, s. 71-76.

Artikel: Skydd för person- och släktvapen. Om inarbetning och förväxlingsbarhet, bearbetning av anförande vid 5. Nordiska Heraldikkonferensen, Kungl. Slottet, Stockholm 2009. Heraldisk Tidsskrift bd 11 nr 103, mars 2011, s. 128-136.

Recension: Gernot Kocher, Heiner Lück och Clausdieter Schott (utg.): SIGNA IURIS. Beiträge zur Rechtsikonographie, Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde, vol. 1-6, Halle an der Saale: Peter Junkermann Verlag, 2008-10. Heraldisk Tidsskrift bd 11 nr 103, mars 2011, s. 141-143.

2010

Antologi: Redaktör tillsammans med Kjell Å Modéer för 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap, Köpenhamn 2010, Museum Tusculanums Forlag.

Rättsfallsanalys: Allmän domstols officialprövning, materiella processledning och upplysande verksamhet i konsumenttvister. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 2010-11 nr 1 s. 162-170.

Artikel: Domstolsvapen i Skåneland. Heraldisk Tidsskrift, vol. 11, nr 201, s. 23-28.

Folder, tillsammans med Christer Lundh: Hovrätten över Skåne och Blekinge. Några viktiga årtal, Malmö 2010, klicka här.

2009

Licentiatavhandling: Domaren, lagen och makten. Lagprövning och förmedlande lagtolkning i nordiska hierarkiska rättsordningar 1800-1940. Godkänt licentiatseminarium den 19 maj 2009. Publicerad i omarbetat skick inom ramen för doktorsavhandlingen, se under år 2014 ovan.

2008

Artikel: Heraldry in Swedish State Propaganda. The Examples of Military, Court and Church Heraldry in Symbolic Splendour and in Brand Management, bearbetning av anförande vid The 27th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, 21-26 augusti 2006, St. Andrews, Skottland.

Artikel: I gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning i Svensk juristtidning 2008 s. 645-656.

Artikel: Domareden och dess religiösa inslag, bearbetning av anförande vid Rätt, religion och politik. Ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg, 24 oktober 2003, Uppsala, publicerat i Rätt, religion och politik. Ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg, Institutet för Rättshistorisk Forskning, Serien III, Rättshistoriska skrifter, Nionde bandet, Stockholm 2008, s. 85-113.

2007

Artikel: “Nec amore nec odio.” Domaredens tänkbara inspirationskällor, Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser 7:2007, Jag sträcker mig in i framtiden, Nyårsbok 2007/2008, s. 81-98.

Artikel: Det bevisade eller sanningen? Det lagliga eller rätten?  Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser 6:2007, Det Kjell Åkiska, En hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007, s. 96-100.

Artikel: En ny gren av ätten Lagerbielke, Släktforskarnas årsbok 2007 s. 207-216.

2006

Artikel: Från domarring till transithall – Vem inreder rättens rum?, bearbetning av anförande vid Rättslig iscensättning: Visualisering – Medialisering – Ritualisering, 6-8 november 2006, Köpenhamn, publicerat i Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser 5:2006, Rättshistoria som senmodern rättsvetenskap, Julbok 2006, s. 101-113.

Debattartikel: Domarlönerna ur konstitutionellt perspektiv, Tidskrift för Sveriges Domareförbund, 3/2006, s. 9-10.

Debattartikel: Domstolarnas vapen i ny profil, Tidskrift för Sveriges domareförbund, 2/2006, s. 13-14.

2005

Rättsfallsanalys: Trafikförsäkringsavgift, skälighet och domstolsprövning, Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 2005-06 nr 2 s. 417-423.

2003

Recension: Maurice Keen: Origins of the English Gentleman, Heraldisk Tidsskrift vol. 9, nr 88, oktober 2003.

Landrapport: Victim Protection in Criminal Proceedings Legislation: A pan-European Comparison. Country Report: Sweden; tillgänglig här. En sammanfattande komparation finns i Matthias Koller: Mediation of Conflicts and Reparation of Damages in Criminal Law Practice in Europe – Final Report on the Goettingen Regional Court’s Project Victim Protection in Criminal Proceedings Legislation: A pan-European Comparison, i 13 Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just. 179 (2005).

2002

Artikel: Succession of Names and Arms: Agnatic or Not? Some Comments to the Historical and Present, German and Swedish Law, XXV International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, Baile Átha Cliath/Dublin 2002, Proceedings (CD-rom).

2001

Recension: Osvaldo Cavallar, Susanne Degenring & Julius Kirshner: A Grammar of Signs. Bartolo Da Sassoferrato’s Tract on Insignia and Coats of Arms, Heraldisk Tidsskrift bd. 9, nr 83, mars 2001.

Examensarbete, publicerat: Släktvapenrätt – en jämförande studie av den historiska och nutida, engelska, tyska och svenska rättsliga regleringen av släktvapen och dess förhållande till varumärkesrätten, Lund 2001.

Opublicerade anföranden m.m.

2021

2021-09-05 ”Ätten och rätten – det adliga släktbegreppet”, Genealogiskt symposium ”Lag och rätt”, Riddarhuset och Genealogiska föreningen.

2021-09-02: granskare vid mittseminarium betr. Julia Björveruds avhandling Offentlighetsprincipen i historisk belysning, Juridiska fakulteten, Lunds universitet (tillsammans med Bengt Lundell).

2021-05-28 ”Hovrättens historia – en introduktion”, Hovrätten över Skåne och Blekinge.

2021-05-26 ”Heraldry and other symbols in Nordic medieval legal manuscripts”, Ius Illuminatum, 2nd cycle of international and interdisciplinary webinars, Heraldry in traveling European legal manuscripts. Föredraget är inspelat och finns här.

2021-05-19 ”Rätten till domstolsprövning”, Förvaltningsprocesslagen 50 år, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2021-05-10 granskare vid mittseminarium betr. Alexander Hardenbergers avhandling Åberopsbördans fördelning i avtalstvister, Juridiska fakulteten, Lunds universitet (tillsammans med Niklas Arvidsson).

2021-05-07 ”Not for fear, nor love, nor hate… Independence and impartiality in judicial oaths of office”, Comparative Law Workshop 2021. Law in Transmission: The Movement of Practices, Texts and Concepts across Time and Space, c. 400-1500, 2021-05-05–07, CLCLCL Project.

2021-05-05 ”Independence and impartiality of the judge in a historical and comparative perspective”. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri Cultura e formazione delle professioni legali. Una riflessione sull’indipendenza del giudice e dell’avvocato tra storia e attualità, organizzato nell’ambito dei corsi di Ordinamento giudiziario (prof. Chiara Spaccapelo) e Storia delle professioni legali (prof. Raffaella Bianchi Riva).

2021-04-21 ”Domarrollen i ett europeiskt och historiskt perspektiv”, Domarrollsseminarium för erfarna domare, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2021-03-11—12, ”Rättvis rättegång – Equality of arms”. Europarättsutbildning, Åklagarmyndigheten, Stockholm.

2021-01-27 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2020

2020-10-21 Moderator för JiA-debatten (vid Juridiska Föreningens arbetsmarknadsdagar)

2019

2019-11-10 ”Utvecklingen av de svenska adliga rangkronorna”, Riddarhussymposium: Riddarhusets vapensköldar i nytt ljus.

2019-10-28 granskare vid mittseminarium betr. Kristian Gustafssons avhandling Barnets bästa när det förlorar sitt hem, Juridiska fakulteten, Lunds universitet (tillsammans med Lena Wahlberg).

2019-10-24 ”Rättsstatens utmaningar”, föredrag vid möte för Sveriges kammarrättspresidenter 2019-10-23—24, Göteborg.

2019-10-15 granskare vid slutseminarium betr. Gunnar Brolins avhandling Högsta domsmakten före Högsta domstolen, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

2019-09-26 ”Cum veritate et legum observatione? – The Oath of Judges in Ancient Rome”, anförande vid Spaces of Ro­man Con­sti­tu­tion­al­ism 26.-28.9.2019, Helsingfors universitet.

2019-09-19 ”The development of the Swedish symbols of rank 1561-1762”, Heraldic Hierarchies: Identities, Status and State Intervention in Early Modern Heraldry, Colloquium of the International Academy of Heraldry, 2019-09-18—21, Antwerpen,

2019-08-21 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Stockholm.

2019-04-04 ”Domarens konstitutionella betydelse och roll”, Hovrättens för Västra Sverige domarinternat, Göteborg.

2019-04-02—03 ”Processrättsdagar”, Domstolsakademin, Stockholm (om jura novit curia och parternas rätt att argumentera i rättsfrågor).

2019-03-28—29 ”Europarättsseminarium”, Åklagarmyndigheten, Stockholm (om rätten till en rättvis rättegång).

2019-03-06 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Stockholm.

2018

2018-11-15 ”Transnational Perspectives in Legal Education: Collaboration in
Teaching concerning the Ethics of Lawyers”, tillsammans med Raffaella Bianchi Riva, vid The Future of Legal Education. A LERU Law Schools Pedagogical Workshop, 14-15 november 2018, Lund.

2018-11-07 ”The Oaths of Judges in the Middle Ages. Sources and Comparisons”, föredrag vid seminarium inom Seminari Storico Giuridici di Roma Tre, Università degli Studi Roma Tre, Rom.

2018-11-06 ”Independence and Impartiality of the Judge in the 19th and 20th Centuries”. Föreläsning för rättshistoriestudenterna vid Università degli studi di Milano.

2018-10-06 ”Nämndemannasystemet – historia och framtidsutsikter”, Juridikens dag, Juridicum, Lund.

2018-06-29 ”The “Rule of Life”. The Functions of Legislation and Adjudication according to Wilhelm Sjögren in a Comparative Historical Context”. Anförande vid Laws Across Codes and Laws Decoded. 5th Biennial Conference of the European Society for Comparative Legal History, Paris, 28 – 30 June 2018.

2018-04-09 ”Contextual or Literal Approach in Swedish Interpretation of Contracts?” vid workshopen Contract Interpretation: A Comparative Discussion, Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU).

2018-03-05 ”Straffrättsliga nyheter under 2018”. Föreläsning vid Försvararkollegiet i Malmö/Lund.

2017

2017-12-06 ”Svenska domstolars hantering av normkonflikter”. Europarätt ur ett mark- och miljörättsligt perspektiv, Domstolsakademin, Göteborg.

2017-11-30 ”Nec amore nec odio, nec prece nec precio. Innocent III and the importance of impartiality in judicial oaths of office”. Anförande vid konferensen Justice and Judicial Process, Universidad Católica de Murcia, 29 november – 1 december 2017.

2017-10-14 ”Domarens olika roller”, Juridikens dag, Juridicum, Lund.

2017-09-14 ”Europeiska rättsäkerhetsgarantier i det praktiska dömandet”, Europarättsdag 2017, Domstolsakademin, Göteborg.

2017-05-27 ”Vapen, sigill och logotyper: En översikt över de symboler nordiska universitet använder”, Nionde nordiska heraldiska konferensen Heraldik och ceremonier vid akademin –Universitetens och studenternas symbolvärld, 25-28 maj 2017.

2017-05-11—12, ”EKMR och dess ställning i förhållande till nationell rätt” samt ”Equality of arms”. Europarättsutbildning, Åklagarmyndigheten, Stockholm.

2017-04-24 ”Lorenzo Tonti, Poul Klingenberg och en försäkringsrättslig innovation vid mitten av 1600-talet”, Det tredje nordiska rättshistorikermötet i Köpenhamn 24-25 april 2017.

2017-04-17 ”Wilhelm Sjögren och ’livets regel’”, Jus aequum et bonum. En mänsklig rättshistoria. Symposium till Carl Gustaf Spangenberg, Uppsala.

2017-03-23 ”Praktiskt konstitutionellt dömande”. Heldagsseminarium, Lunds domarakademi, Lund.

2016

2016-11-02 seminarium om min avhandling i juridiska institutionens seminarieserie i rättsvetenskapliga teoriämnen, Göteborgs universitet.

2016-11-01 granskare vid slutseminarium betr. Henrik Bellanders avhandling Rättegångskostnader. Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (tillsammans med Eva Storskrubb).

2016-04-20 ”Scalia and Interpretation” (tillsammans med Martina Axmin), Zeitgeist-seminarium, Juridicum, Lund.

2016-04-07—08 ”EKMR och dess ställning i förhållande till nationell rätt” samt ”Equality of arms”. Europarättsutbildning, Åklagarmyndigheten, Stockholm.

2015

2015-11-26—27, 2015-12-16—17 ”EKMR och dess ställning i förhållande till nationell rätt” samt ”Equality of arms”. Erfarenhetsseminarium, Åklagarmyndigheten, Internationella åklagarkamrarna, Stockholm.

2014

2014-12-03 ”Straffvärde, art, påföljdsval” samt ”Rollfördelningen mellan advokater och domare i domstol”. Utbildning, advokatsamfundets södra avdelning, Malmö.

2014-10-08 Domstolarna i regeringsformen, Regeringsformen 40 år, Offentligrättsligt seminarium, Lund.

2014-10-02 Konstitutionellt kritiskt dömande: Praktisk tillämpning av fri- och rättighetsskyddets högtflygande principer, Anförande med paneldebatt, Nordvästra Skånes Juristförening, Helsingborg.

2013

Lagstiftarlojalitet eller konstitutionellt kritiskt dömande? Ändrade domarattityder i Norden 1800-2000, Nordiska rättshistorikerdagarna, Uppsala 24-26 april 2013.

Regional heraldik: Skåne, Halland och Blekinge efter år 1658, Folkeuniversitetet København, 16 april 2013.

Judging Probabilities. Historical and Practical Perspectives, Workshop: Quantitative Methods in the Legal Evaluation of Evidence – challenges and prospects, Lund 10 april 2013.

2009

Souveränität des Grundgesetzes oder des Monarchen? Deutsche und Amerikanische Inspiration im Norden des 19. Jahrhunderts, Seminarium med rättshistorikerna i Halle, 14 – 17 juni, 2009.

Judicial review between constitutional supremacy and popular sovereignty. Historical reflections on the 2008 proposal for constitutional amendments in Sweden, Law in the North, within Europe – and in a Global context. Summaries & Reflexions. Workshop – Wissenschaftskolleg, Berlin, January 29 – 30, 2009.

Hvordan er slægts- og personvåbener beskyttet i dag? Folkeuniversitetet København.

2008

Das Verhältnis der Nordischen Richter zu Gesetz und Grundgesetz, Sommerkurs für Europäische Rechtsgeschichte, 6-11 juli 2008, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main.

2007

Four Timelines: Nordic Discussions about Judicial Review 1809-1930, REUNA Workshop 7: Legal History beyond the Edge of Europe – 2-4 December 2007, Copenhagen.

Populärvetenskapligt föredrag: Den heraldiska känneteckensrättens uppkomst och nutida tillämpning, Seniorakademin Landskrona.